Praktische zaken
Klachtenregeling


Waar kunt u terecht met klachten of opmerkingen?

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven wat u kunt doen als u een klacht of opmerking hebt.

1. De docent
De docent kent de leerling het best en kan in de meeste gevallen voor een oplossing zorgen.
Heeft u het gevoel dat:
* u bij de docent geen gehoor krijgt
* deze uw probleem niet op kan lossen of
* het een probleem van de organisatie is
dan gaat u naar:

2. De teamleider
U bespreekt het probleem met de teamleider. Deze zal proberen, het probleem op te lossen. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een gesprek, mogelijk samen met de docent.
Mocht het probleem nog niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, kunt u contact opnemen met:

3. De directeur van vanBeresteyn
In deze fase zullen ook weer gesprekken plaats vinden om tot een goede oplossing te komen.
Mocht na deze stappen er nog geen bevredigende oplossing zijn gevonden, kunt u:

4. Een klacht indienen bij het bevoegd gezag
Dit moet schriftelijk gebeuren

Vertrouwenspersoon
Het is ook mogelijk een beroep te doen op de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de MDT-school de klacht heeft geprobeerd op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de organisatie.

Tot slot...
Een klacht of opmerking willen we graag oplossen. Het helpt ons ook om onze organisatie te verbeteren.