Algemene voorwaarden

1. Inschrijven
 • Aanmelding kan op elk moment. Betalingsverplichting en inschrijving per datum van plaatsing bij de docent.
 • Inwoners van de gemeente Veendam en leden van amateurkoren en orkesten  mogen gebruik maken van de gesubsidieerde tarieven die gelden voor de individuele lessen.
 • Alle andere leerlingen betalen het ongesubsidieerde knipkaarttarief; plaatsing en roostering in overleg met de docent 

2. Beschikbare betaalmethoden

 
Facturen voor het verschuldigde lesgeld ontvangt u per e-mail.
Het voor de lessen verschuldigde lesgeld kan op twee manieren voldaan worden:
 • Automatische incasso per maand (in de periode september t/m juni)
 • Bankoverschrijving via factuur of betaalverzoek (jaarbedrag ineens)
3. Uitschrijven
 • De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd.
 • Bij opzegging moet het lesgeld voor de resterende maand en de volledige volgende maand worden voldaan, tenzij onvoorziene omstandigheden (verhuizing, ziekte, overlijden) dit onredelijk maken. De lessen kunnen elk moment worden opgezegd.
 • Opzegging moet per brief of per e-mail gebeuren. Uitschrijving vindt plaats per de 1e van de maand waarin geen lesgeld is verschuldigd.
 • Recht op les blijft tot datum van uitschrijving bestaan.
 
4. Vervanging en restitutie in geval van ziekte docent
 • MDT garandeert dat een jaarcursus tenminste 35 van 39 lessen biedt.
 • Voor tweewekelijkse individuele lessen geldt een gegarandeerd minimum van 18.
 • Bij lesuitval zal MDT proberen een vervangende docent te vinden. 
 • Bij meer lesuitval dan het gegarandeerd minimum vindt restitutie plaats ten bedrage van het gegarandeerde minimum aantal lessen minus het aantal werkelijk genoten lessen.
5. Restitutie lesgeld overige gevallen
 • In geval van ziekte van de leerling, langer durende dan twee maanden, wordt restitutie van het lesgeld verleend voor elke ten volle verstreken kalendermaand waarin de leerling ziek is geweest.
 • Bij overmacht situaties stelt de directie aanvullende voorwaarden op die we per mail rechtstreeks communiceren
 
6. Absentie
 • Kunnen de lessen niet gegeven worden wegens verzuim van de leerling of wegens ziekte of buitengewoon verlof van de docent dan behoeven deze lessen niet te worden ingehaald.
7. Grondslag lesgeld reductie
 • Of men voor inkomensafhankelijke lesgeld reductie in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het inkomen. Als uitgangspunt hiervoor dient het verzamelinkomen van het jaar voorafgaand aan het cursusjaar. 
 • Een aanvraag om reductie te ontvangen dient vergezeld te gaan van: de aanslag inkomstenbelasting of wanneer men niet voor inkomstenbelasting is aangeslagen) of ten minste de jaaropgave of december loonstrook van de werkgever. 
 • Reductie is slechts mogelijk als u de hierboven vermelde bewijsmaterialen indient. 
 • Het verzoek voor reductie moet ieder jaar opnieuw ingediend worden.
 • Leergeld en Jeugdcultuurfonds regeling kan niet gecombineerd worden met reductie
 • Volwassen tarieven vanaf 21 jaar of ouder met peildatum 1 augustus van het betreffende cursusjaar
 • Studententarief alleen met bewijs van DUO (recht op studiefinanciering) 
 • Voor de korting meerdere leerlingen uit een gezin of groepslessen is het adres van inschrijving de basis
 
8. Overige bepalingen
 
 • Elk cursusjaar start 1 augustus en wordt in de maanden september t/m juni gefactureerd.
 • De lessen kunnen beginnen, nadat een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op de administratie is ontvangen. Indien een leerling niet onmiddellijk geplaatst kan worden, komt hij/zij op de wachtlijst.
 • Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tevens de toegezonden nota’s tijdig te voldoen.
 • Er kunnen gedurende het cursusjaar foto’s en/of filmmateriaal worden gemaakt voor o.a. de website of andere marketingdoeleinden. Door aanvinken op het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord.
 • De lesgelden worden jaarlijks door directie en bestuur vastgesteld en uiterlijk 1 juli via de website gecommuniceerd
 • Indien een docent verhinderd is les te geven, worden – indien mogelijk – de leerlingen hiervan in kennis gesteld.
 • MDT stelt aan het begin van ieder jaar haar vakanties vast.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot de directie of contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon van onze arbodienst Zorg van de Zaak 0888008500.

 

9. Voorwaarden instrument huur:

Bij het in ontvangstnemen van het huurinstrument en de ondertekening van het uitleenformulier geeft de ondertekenaar aan een huurinstrument te willen huren.

Bij het voldoen van de huurnota inclusief borg verklaart dehuurder, zich bereid een instrument te huren onder de huurvoorwaarden van de stichting muziek-, dans- en theaterschool Veendam.

De huurder verklaart zich bereid tot nakoming van de hieronder genoemde, aan huur en verhuur verbonden voorwaarden.

Indien de huurnota niet binnen de gestelde betaaltermijnen is voldaan wordt het instrument ingenomen en vervalt de huurovereenkomst.

De huurder gaat voor de duur het lopende seizoen een huurovereenkomst aan met de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam voor het huren van een instrument.

De huurder draagt tijdens de huurperiode de volle verantwoordelijkheid voor
het gehuurde instrument.

De huurder zal bij een eventuele vervanging van kleine onderdelen (bijv. rietbladen),
of aanschaf van nieuwe snaren, de daaraan verbonden kosten dragen.

Na afloop van de huurperiode dient het instrument bij de school te worden ingeleverd.

Wanneer het instrument in goede staat wordt ingeleverd wordt de borg teruggestort op de rekening waarvan de huur/borg is voldaan.

Indien het instrument bij inlevering beschadigd is worden de kosten voor reparatie (of bij total loss de dagwaarde) na aftrek van borg in rekening gebracht bij de huurder.

In overleg is aankoop mogelijk, waarbij huur en borg van de vervangingswaarde wordt afgetrokken en de huurder na betaling van het restbedrag eigenaar wordt. Aan de koop gaat altijd een offerte per mail vooraf met daarin het te betalen restbedrag.

10.  Klachten

Bij alle typen klachten kunt u zich wenden tot de directie. Ongewenst gedrag is ieder gedrag dat wordt ervaren als ongewenste aandacht, tot uitdrukking komend in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. De externe vertrouwenspersoon is  een onafhankelijk vertrouwenspersoon van onze arbodienst Zorg van de Zaak en te bereiken op 088-8008500 (ma-vrij tijdens kantooruren).