Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.1 burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
1.2 de school: de Muziek-, Dans- en Theaterschool “Veendam”;
1.3 cursusjaar: het schooljaar, te weten van 1 augustus tot en met 31 juli;
1.4 leerling/cursist: een ieder, die aan de onder artikel 1.2 genoemde school is ingeschreven om onderwijs te volgen;
1.5 meerderjarige leerling: de leerling die op het moment van inschrijving 18 jaar of ouder is;
1.6 de minderjarige leerling: de leerling die voor 1 augustus van het cursusjaar nog geen 18 jaar is;
1.7 onderwijs: de muziek-, dans- en theaterlessen, dan wel cursussen die door de school worden verstrekt aan een leerling/cursist. De lessen kunnen bestaan uit individuele lessen, groepslessen en klassikale lessen.
1.8 lesgeld: het tarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de nadere regels voor het volgen van onderwijs aan de school is vastgesteld;
1.9 gereduceerd tarief: het lagere tarief dan het lesgeldtarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de nadere regels voor het volgen van onderwijs aan de school is vastgesteld;
1.10 restitutie: het bedrag dat in voorkomende gevallen als bedoeld in artikel 10 aan de lesgeldplechtige wordt teruggegeven;
1.11 maand: kalendermaand, een aaneengesloten periode van 30 dagen;
1.12 kwartaal: een aaneengesloten periode van 3 maanden;
1.13 inkomen:
1. het brutojaarloon;
2. de niet als loon genoten zuivere inkomsten, bedoeld in afdeling 3, van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, en;
3. een vierde deel van de winst uit een onderneming, bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, genoten in het kalenderjaar voorafgaande aan het cursusjaar waarvoor men lesgeld verschuldigd is;
1.14 verzamelinkomen: het totaal van de inkomsten voor (loon)belasting van de lesgeldplichtige en zijn / haar partner;
1.15 partner:
1. degene met wie de lesgeldplichtige is gehuwd en van wie hij/zij niet duurzaam gescheiden leeft;
2. degene met wie de lesgeldplichtige ongehuwd samenwoont als waren zij gehuwd.
1.16 lesgeldplichtige:
1. voor de minderjarige leerling de ouder, voogd of verzorger van deze leerling;
2. voor de meerderjarige leerling, de leerling zelf;
1.17 Niet-gesubsidieerde lessen: kostendekkend lesaanbod voor niet-ingezetenen dat ook beschikbaar is voor ingezetenen.

Artikel 2. Inschrijving en plaatsingsvolgorde Reikwijdte verordening
2.1 De ingezetene van de gemeente Veendam die onderwijs wil volgen aan de school moet zich daarvoor inschrijven.
2.2 Niet-ingezetenen van de gemeente Veendam kunnen uitsluitend niet-gesubsidieerde lessen volgen. Zij dienen zich daarvoor in te schrijven bij de school. (Zie ook artikel 9.)

Artikel 3. Uitschrijving
3.1 Indien een leerling of cursist geen onderwijs meer aan de school wil volgen, deelt de leerling of de lesgeldplichtige dit voor 1 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk aan de leiding van de school mee. De leerling of cursist wordt uitgeschreven met ingang van het daaropvolgende cursusjaar, dat wil zeggen per 1 september.
3.2 Indien een leerling of cursist gedurende het lopende schooljaar geen onderwijs meer wil volgen, deelt de leerling of de lesgeldplichtige dit voor 1 december van het lopende cursusjaar schriftelijk aan de leiding van de school mee. De leerling of cursist wordt uitgeschreven per 1 februari van het lopende cursusjaar. (Zie ook artikel 10.5.)

Artikel 4. Cursusjaar
4.1 Het tijdvak waarover het lesgeld wordt berekend is gelijk aan het cursusjaar.
4.2 De omstandigheden bij het begin van het cursusjaar zijn bepalend voor de vaststelling van het lesgeld.

Artikel 5. Lesgeldplicht
5.1 Terzake van het aan leerlingen verstrekken van onderwijs door of vanwege de Muziek-, Dans- en Theaterschool te Veendam is lesgeld verschuldigd overeenkomstig de navolgende bepalingen.
5.2 Lesgeld wordt in rekening gebracht voor elke leerling / cursist die in het cursusjaar aan de muziekschool staat ingeschreven.
5.3 Voor een leerling / cursist, die in de loop van het cursusjaar is ingeschreven, is het lesgeld verschuldigd over zoveel maanden als er na de toelating in het cursusjaar over zijn. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 6. Lesgelden voor minderjarige leerlingen (individueel- en groepsonderwijs)
6.1 Het lesgeld per cursusjaar per ingeschreven minderjarige leerling voor het verstrekken van individueel onderwijs gebaseerd op 25 minuten per les bedraagt :
a. voor de eerste leerling uit een gezin € 400,–
b. voor de tweede leerling uit een gezin € 330,–
c. voor de derde en volgende leerling(en) uit een gezin € 310,–
6.2 Bij meerdere minderjarige leerlingen uit een gezin worden de oudste, de op een na oudste en de daarop volgende leerling als respectievelijk de eerste, de tweede en de derde leerling aangemerkt.
6.3 a. Afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen kan een lesgeldplichtige in aanmerking komen voor het afnemen van lessen tegen gereduceerd tarief;
b. Om in aanmerking te komen voor het afnemen van lessen tegen gereduceerd tarief wordt het volgende in overweging genomen:
1) het verzamelinkomen van de lesgeldplichtige en de partner waarmee hij/zij in een duurzaam samenlevingsverband leeft, zoals is vastgesteld door de belastingdienst over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het begin van het cursusjaar of, indien de gegevens hierover voor de aanvang van het cursusjaar beschikbaar zijn, over het kalenderjaar dat een jaar voorafgaat aan het begin van het cursusjaar, mits laatstgenoemd inkomen meer dan 10% lager is dan het verzamelinkomen over het daaraan voorafgaande kalenderjaar;
2) indien de lesgeldplichtige niet in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen, wordt onder verzamelinkomen verstaan het bruto jaarinkomen (inclusief overhevelingstoeslag) minus de forfaitaire aftrek geldende voor dat belastingjaar.
3) indien lesgeldplichtige de hierboven genoemde stukken niet kan overleggen, dan kan worden volstaan met het tonen van de meest recente salarisstrook van lesgeldplichtige.
6.4 Indien de lesgeldplichtige bij inschrijving desgevraagd niet de vereiste bewijsstukken kan overleggen of niet op tijd (vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar) de vereiste bewijsstukken kan overleggen is gedurende heel het curusjaar het gewone lesgeld verschuldigd.
6.5 Een leerling komt in aanmerking voor 20 procent korting op elke cursus in de vorm van groepslessen waar hij voor ingeschreven is indien hij meer dan één dergelijk type cursus volgt. De korting is van toepassing op de goedkoopste cursus(sen).
6.6 Een uitzondering vormt de leerling die ouder is dan 18 jaar, maar nog op het Algemeen Vormend Onderwijs, het Voorbereidend Beroepsonderwijs of het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zit. Deze leerling komt in aanmerking voor het gereduceerde tarief, in ieder geval als voldaan wordt aan het gestelde in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3.

Het lesgeld per ingeschreven minderjarige leerling is als volgt:
Individuele muziekslessen met een lesduur van minimaal 25 minuten (inkomensafhankelijk):

Verzamelinkomen tot € 19.000,-
1e leerling € 145,00
2e leerling € 125,00
3e leerling € 110,00

Verzamelinkomen van € 19.000,- tot € 24.000,-
1e leerling € 195,00
2e leerling € 170,00
3e leerling € 155,00

Verzamelinkomen van € 24.000,- tot € 31.000,-
1e leerling € 265,00
2e leerling € 225,00
3e leerling € 200,00

Verzamelinkomen van € 31.000,- tot € 40.000,-
1e leerling € 330,00
2e leerling € 280,00
3e leerling € 260,00

Verzamelinkomen boven € 40.000,-
1e leerling € 400,00
2e leerling € 330,00
3e leerling € 310,00

Artikel 7. Lesgelden klassikaal onderwijs
Het lesgeld per leerling en per cursusjaar voor klassikaal onderwijs bedraagt:

a. eerste jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken) € 95,–
b. tweede jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken) € 95,–
c. kleuter AMV 45 minuten (ca. 35 weken) € 75,–
d. bewegingsvakken (ballet) 45 minuten (ca. 35 weken) € 140,–
e. bewegingsvakken (ballet) 60 minuten (ca. 35 weken) € 160,–
f. harfa A + B (20 minuten p.p.) € 170,–
g. harfa C + D (30 minuten p.p.) € 245,–
h. samenspel (20 lessen) € 35,–
i. bandcoaching (20 lessen) € 40,–
j. theaterles 60 minuten (30 lessen) € 170,–
k. theaterles 90 minuten (30 lessen) € 245,–
l. theaterles 120 minuten (30 lessen) € 300,–
m. theaterles 150 minuten (30 lessen) € 345,–

Artikel 8. Overige bepalingen lesgelden en tarieven
8.1 Het lesgeld voor meerderjarige leerlingen boven de 21 jaar is inclusief BTW.
Tweewekelijkse les voor meerderjarigen is eveneens mogelijk. Het lesgeld wordt dan gehalveerd.

Het lesgeld per ingeschreven meerderjarige leerling is als volgt:

Individuele muziekslessen met een lesduur van minimaal 25 minuten (inkomensafhankelijk):

Verzamelinkomen Volwassenen
tot € 19.000,- € 400,00
van € 19.000,- tot € 24.000,- € 445,00
van € 24.000,- tot € 31.000,- € 515,00
van € 31.000,- tot € 40.000,- € 580,00
boven € 40.000,- € 650,00

8.2 Een gehuwde leerling beneden de 18 jaar wordt gelijkgesteld aan een meerderjarige leerling.
8.3 In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel bedraagt het lesgeld voor een meerderjarige leerling die alleen een inkomen geniet in de vorm van een studiefinanciering
€ 220,–.per schooljaar.
8.4 Een bij de aanvang van de lessen meerderjarige leerling komt gedurende 5 jaar in aanmerking voor het volgen van individuele lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 6.3.
8.5 Nadat de periode waarin aanspraak kan worden gemaakt op het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 8.4 is verstreken, wordt het normale lesgeld in rekening gebracht.
8.6 Het lesgeld voor kortlopende cursussen en workshops wordt per activiteit vastgesteld.
8.7 Ingeschreven leerlingen die bij aanvang van het curusjaar wegblijven, zijn lesgeld over het eerste kwartaal verschuldigd. Hierna volgt uitschrijving van de betreffende cursus(sen). Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt indien voor aanvang van het curusjaar, nl. vóór 1 juni, bij de school schriftelijk een bericht van verhindering is ingekomen.
8.8 Ingeval van overschrijding van de in artikel 8.7 genoemde datum zijn de artikelen 10.4, 10.5 en 10.6 van toepassing.
8.9 Een leerling van 10 jaar of ouder krijgt per schooljaar één keer gratis toegang tot een voorstelling in het theater vanBerensteyn mits deze voorstelling verwantschap toont met de opleiding die de leerling volgt. Een en ander binnen de voorwaarden van het theater.

Artikel 9. Niet-gesubsidieerd lesaanbod
Niet-ingezetenen van de gemeente Veendam kunnen uitsluitend gebruikmaken van niet-gesubsidieerd lesaanbod door middel van de aanschaf van een knipkaart voor instrumentale lessen en workshops. Ingezetenen kunnen ook een knipkaart aanschaffen.

9.1 De kosten voor een knipkaart bedragen € 195,–. Voor een meerderjarige leerling bedragen de kosten € 250,–.
9.2 Het lesgeld voor meerderjarigen boven de 21 jaar is inclusief BTW
9.3 Een knipkaart geldt voor 300 minuten, op te nemen in 10 lessen van 30 minuten per les of 12 lessen van 25 minuten per les of 15 lessen van 20 minuten per les.
9.4 Een knipkaart geeft geen recht op gratis deelname aan ensembles en theorielessen.
9.5 Een knipkaart is maximaal 1 cursusjaar geldig.
9.6 Workshops worden ad hoc aangeboden en zijn kostendekkend.

Artikel 10. Vrijstelling lesgeld en restitutie
10.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien de lesgeldplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar het lesgeld te betalen, geheel of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de betaling van het lesgeld.
10.2 De lesgeldverplichting vervalt bij overlijden van de leerling en bij vertrek uit de gemeente Veendam; restitutie van het over de resterende maanden betaalde lesgeld geschiedt na schriftelijk verzoek.
10.3 Lesgelden worden, na een schriftelijk verzoek daartoe, gedeeltelijk gerestitueerd, indien
a. de leerling zich meer dan 4 weken wegens ziekte (tijdig) heeft afgemeld,
b. de leerling meer dan 2 weken achtereen geen les heeft gehad wegens ziekte of afwezigheid van de docent;
10.4 Het minimumbedrag van restitutie, zoals bedoeld in artikel 10.3, bedraagt € 10,–.
10.5 Indien een leerling / cursist zich voor 1 december van het cursusjaar schriftelijk bij de leiding van de school heeft opgezegd, heeft de leerling / cursist recht op restitutie van lesgeld voor de laatste periode van het cursusjaar van ten hoogste 5 maanden;
10.6 Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde datum is geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 11. Wijze van betaling en termijnen
11.1 Het lesgeld wordt in rekening gebracht door toezending van een beschikking inclusief bijhorende nota of acceptgirokaart.
11.2 Het lesgeld wordt in één termijn voldaan, tenzij wordt gekozen voor een betaling in vier termijnen. (11.3). De termijn vervalt 30 dagen na dagtekening van de beschikking bijhorende nota of acceptgirokaart.
11.3 Het lesgeld kan via een automatische incasso worden voldaan, mits de lesgeldplichtige hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maximale aantal termijnen bedraagt 4 aaneengesloten maanden. Het minimumbedrag per termijn bedraagt € 50,–.

Artikel 12. Niet tijdig betalen en opschorting lessen
12.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld wordt het volgen van de lessen opgeschort en kunnen deze niet eerder worden hervat dan nadat het verschuldigde lesgeld met alle daarop vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de lesgeldplichtige is voldaan.
12.2 Het opschorten van de lessen leidt niet tot verminderen van het verschuldigde lesgeld.
12.3 Wanneer de lesgeldplichtige nalatig blijft het verschuldigde bedrag te betalen, wordt dit lesgeld, verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ingevorderd.

Artikel 13. Beleidsregels
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 14. Intrekking oude verordening
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening zal de voorafgaande verordening vastgesteld op 4 april 2016 en gewijzigd op 13 juni 2016 behoudens overgangsrecht worden ingetrokken.

Artikel 15. Overgangsrecht
Verplichtingen die zijn reeds aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de op grond van de onder artikel 14 ingetrokken verordening.

Artikel 16. Inwerkintreding verordening
De verordening treedt, nadat zij is bekendgemaakt, in werking op 1 augustus 2018.

Artikel 17. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veendam op d.d. 28 mei 2018

De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A. Swart