Onze visie

Visie MDT
Neem contact op

DE WAARDE VAN DE MUZIEK-, DANS- EN THEATERSCHOOL VEENDAM

Muziek, dans en theater zijn zeer waardevol en van belang in ieders leven. Want wie wil er nu niet genieten van podiumkunsten of ook zelf actief bezig zijn? Door muziek te maken, te dansen en te acteren binnen het lokale culturele veld, krijgt iedereen de mogelijkheid om eigen talenten te ontwikkelen en daarmee profiteert de hele samenleving!

 

Om te leren musiceren, dansen of acteren heb je een plek nodig waar je kwalitatief goed onderwijs kunt volgen. De MDT is zo’n plek. Het is een instituut waar professionele docenten werken volgens de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op hun vakgebied; gedreven, vaardig, ambitieus en gretig om hun leerlingen verder te helpen. En betaalbaar door ondersteuning van overheden en fondsen. Het tot wasdom laten komen van een kweekvijver van cultureel geïnteresseerden, het opleiden van leerlingen in de amateurkunsten en het voeden van de toekomstige podiumkunstenaars draagt bij aan de totstandkoming van een creatieve en sociale samenleving.

Aan de MDT kun je muzieklessen volgen bij geschoolde docenten in diverse stijlen zoals pop, jazz, wereldmuziek, hiphop, musical en klassiek. Er wordt les gegeven op veel verschillende instrumenten en ook kun je zanglessen volgen.

De MDT biedt ballet- en theaterlessen voor jong en ouder. De basis bestaat uit individuele vorming, het samenwerken en er wordt toegewerkt naar het opdoen van podiumervaring.
In onderstaand visiedocument hebben wij ons de vraag gesteld wat de missie en visie van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam is en hoe we onze doelen willen verwezenlijken.
– Wat is de meerwaarde van de school en wat is er nodig om deze in stand te houden?
– Wat heeft de school méér te bieden dan externe, individuele (geschoolde) muziekdocenten?

 

Missie

De MDT wil er zijn voor alle burgers en toegang geven tot hoogwaardig en toegankelijk Muziek- Dans- en Theateronderwijs op alle niveau’s.

Toelichting:
Muziekscholen zijn instituten die toegankelijk zijn voor iedereen uit de gemeenschap. Ze zijn in de jaren 60 ontstaan vanuit het besef dat de overheid de taak en verantwoordelijkheid heeft om muziekonderwijs voor iedereen bereikbaar te maken.
Ballet, theater en cultuureducatie op basisscholen zijn daar bijgekomen. Door bezuinigingen en kerntakendiscussies staat dit instituut in veel gemeenten zwaar onder druk. De afgelopen decennia zijn er daardoor in veel provincies Kunstencentra opgeheven of failliet gegaan. De Provincie Groningen heeft nog negen gesubsidieerde Kunstencentra die overleggen op het gebied van Cultuureducatie op basisscholen in Vereniging De Toon Zetten.

De MDT heeft ten eerste een scholingsfunctie voor circa 650 betalende cursisten met kwaliteitsbewaking door middel van coördinatie op beleid en ontwikkeling, een algemeen leerplan, werkplannen, intervisie met ander instituten, leerlingvolgsystemen, oudergesprekken en een examenstructuur. 
Ten tweede hebben Kunstencentra een dienstverleningsfunctie naar de samenleving met deelname aan festivals, het huisvesten van het Jeugd Veenkoloniaal Symfonie Orkest, het samenwerken met jeugdcentra en basisscholen

Zo werd in 1998 gestart met introductielessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en kennismakingslessen voor primair onderwijs. Intussen verzorgt de MDT ook pilots dans en theater en is cultuureducatie een hoogwaardige educatietak van onze organisatie. Jaarlijks gaan we de dialoog aan met participerende scholen en laten we schoolprojecten toetsen door subsidieverstrekker CMK Assen. Ten derde hebben we een netwerkfunctie in samenhang met burgers, koren, muziekkorpsen, popgroepen en toneelverenigingen. En ten slotte hebben we een podiumfunctie die primair onderdeel is van het onderwijs in de podiumkunsten.
Alle muziekleerlingen treden tijdens een Ensemblemaand drie avonden op in het theater en jaarlijks sluiten de dans- en theaterleerlingen het seizoen af met een eindvoorstelling. Daarmee wil de MDT leerlingen het optreden laten ervaren en inwoners van Veendam inspireren tot een grotere waardering voor podiumkunsten.

Visie

De MDT bedient de basis en het midden van de piramide van lokale cultuureducatie en sluit aan op de beroepsopleidingen voor podiumkunsten. In het Nederlandse onderwijsbestel zijn we een onmisbare schakel voor kunst- en cultuuronderwijs

Op basisscholen zijn de kerndoelen op papier aanwezig maar deze worden zelden bereikt door de eigen leerkrachten en de onderwijsinspectie heeft de focus op taal en rekenen in het kader van de doorstroming naar middelbaar onderwijs. Op vmbo en havo/vwo is er aandacht voor CMK vakken maar deze is verspreid over vele aandachtsgebieden. Wie in Nederland een talent wil ontwikkelen op het gebied van de podiumkunsten is aangewezen op een particuliere docent of een kunstencentrum.

In Veendam zijn weinig particuliere muziekdocenten en bestaat geen particuliere ballet- of theaterschool. Muziekdocenten die thuis of aan huis les geven zijn vaak niet HBO geschoold. Particulier muziekonderwijs door een gekwalificeerde docent is wel in de stad Groningen te vinden en is marktgeprijsd. Daardoor is de burger veel duurder uit dan bij de traditionele  muziekschool. Dit betekent dat muziekonderwijs in de particuliere sector vooral betaalbaar is voor de mensen met een ruim inkomen.

De MDT kan vanuit haar publieke functie muziek-, dans- en theaterles verzorgen voor iedereen, ook de minder draagkrachtigen. Dit kan door andere lesvormen, zoals groepslessen of samenspellessen, aan te bieden voor een relatief laag lesgeld. Maar de voornaamste reden dat er voor een redelijk laag tarief muziekles genoten kan worden is natuurlijk substantiële publieke financiering. Dat is ook waarom ouders van een muziekschool lagere tarieven verwachten. Ook zijn er via een muziekschool instrumenten beschikbaar waardoor ouders niet meteen tot aanschaf van een instrument hoeven over te gaan. 

Er zijn bovendien allerlei fondsen beschikbaar voor de laagste inkomensgroep waarvoor het reguliere muziekschooltarief nog te hoog is. Bijvoorbeeld het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld of andere fondsen. Leerlingen en ouders van leerlingen kunnen via de muziekschool een beroep doen op deze aanvullende middelen. Voor lagere middeninkomens is echter met name de gemeentelijke bijdrage van doorslaggevende betekenis om cursussen betaalbaar en dus toegankelijk te houden.

De MDT benadert actief nieuwe doelgroepen via primair onderwijs en zoekt jongeren op in hun eigen leefomgeving. We gaan de wijken in, via scholen en andere instanties die actief zijn in het sociale domein. Ook diegenen die minder goed ingevoerd zijn in de wereld van de kunsteducatie en cultuur niet van huis uit meegekregen hebben, vinden zo de weg naar de MDT. Zo bouwen we aan een gezonde basis. Voor particuliere docenten is het veel lastiger om dit soort minder rendabele activiteiten te ontplooien die meer gericht zijn op bereik dan op geld verdienen. Via het regulier onderwijs zijn alle kinderen bereikbaar. Vanuit het stimuleringsprogramma van de Rijksoverheid, Cultuureducatie met Kwaliteit, krijgt het cultuuronderwijs blijvend impulsen. Door de samenwerking van MDT en basisscholen is het voor kinderen veel makkelijker de weg naar muziek-, dans- en theaterles in hun vrije tijd te vinden.

Doelen

De doelen van de MDT zijn meetbaar geformuleerd (SMART) onder te verdelen in:

 • Minstens 650 cursisten jaarlijks kwalitatief en betaalbaar opleiden
 • Alle aanvragen van basisscholen voor muziek-, dans- en theaterles inhoudelijk ondersteunen
 • Minstens 10 muziek- dans- en theater-voorstellingen per jaar in Theater vanBeresteyn
 • Minstens 25 disciplines aanbieden
 • Kwaliteit garanderen op basis van Leerplan en Werkplannen MDT en maatwerk bieden
 • Samenspel als onderdeel van de leergang aanbieden door betaalbare ensemblelessen
 • Interesse in samenleving voor kunst- en cultuurbeoefening bevorderen door goede en zichtbare PR

De leerdoelen van Muziek-, Dans- en Theater verschillen per discipline en per lesvorm. Het doel van individuele wekelijkse basgitaarlessen bijvoorbeeld is gericht op instrumentbeheersing en het aanleren van muziektheorie en praktijk. Als de basgitarist in een band coaching krijgt is het doel juist samenspel. In onze werkplannen is de opleiding per discipline en lesvorm beschreven en door de examenstructuur is progressie meetbaar en is een leerstructuur van circa 9 jaar doelmatig ingericht. In het algemeen leerplan zijn de algemene onderwijsinhoudelijke uitgangspunten geformuleerd. Ook voor dans en theater zijn deze leerdoelen gebonden aan de fase van de opleiding. Van peuterdans tot spitzenklas en van de eerste rol op theaterles tot deelname aan een volwaardige voorstelling.

Strategie

Zichtbare kwaliteit bieden voor de eigen leerlingen en de samenleving als geheel.

 • Kwaliteit garanderen en bewaken op basis van Leerplan en Werkplannen MDT.
 • Docenten zijn vaardig, verantwoordelijk en stimuleren deelname aan projecten
 • Klanttevredenheid monitoren middels formulieren, oudergesprekken en kijklessen.
 • Samenspel als onderdeel van de leergang aanbieden met ensemblelessen zorgt voor meer plezier en binding van leerlingen en ouders/familie/kennissen die actief en passief deelnemen. Flexibel reageren op marktverandering vergroot het bereik van de school. Maatwerk is belangrijk voor het concreet bereiken van mensen en het daadwerkelijk meedoen.
 • De organisatie is zichtbaar in Veendam. Interesse in samenleving voor kunst- en cultuurbeoefening gaan we bevorderen door goede en doelmatige PR in de theatergids, posters, folders en flyers op basisscholen, actieve sociale media, een gebruiksvriendelijke website, goede persberichten en mond-op-mond reclame. Ouders en oud-leerlingen die een positieve beleving hebben zijn onze ambassadeurs.
 • Betaalbaarheid onderwijs in stand houden door een efficiënte overhead.

 

De MDT is een veilige en plezierige plek en medeleerlingen en docenten zijn goed gezelschap; we zijn inclusief, nabij, betaalbaar, divers, vakkundig en betrokken.

De leerdoelen van Muziek-, Dans- en Theater verschillen per discipline en per lesvorm. Het doel van individuele wekelijkse basgitaarlessen bijvoorbeeld is gericht op instrumentbeheersing en het aanleren van muziektheorie en praktijk. Als de basgitarist in een band coaching krijgt is het doel juist samenspel. In onze werkplannen is de opleiding per discipline en lesvorm beschreven en door de examenstructuur is progressie meetbaar en is een leerstructuur van circa 9 jaar doelmatig ingericht. In het algemeen leerplan zijn de algemene onderwijsinhoudelijke uitgangspunten geformuleerd. Ook voor dans en theater zijn deze leerdoelen gebonden aan de fase van de opleiding. Van peuterdans tot spitzenklas en van de eerste rol op theater tot deelname aan een volwaardige voorstelling.
Condities voor deze waarde creatie zijn aansturing en kwalititeitsbevordering maar ook duurzame aanvullende financiering. Door bezuinigingen zijn muziekscholen elders gedwongen tarieven te verhogen, wat precies de tegenstrijdige beweging is voor het creëren van bovengenoemde maatschappelijke waarden voor iedereen.
Het wenkend perspectief is dat de MDT met de nodige investeringen en prestatieafspraken na de verzelfstandiging in 2019 Veendam kan voorzien van kunst- en cultuureducatie vergelijkbaar met het huidige aanbod en een bron van maatschappelijke waarde kan blijven.

Contact informatie

bezoek-en postadres: Museumplein 5F, 9641 AD VEENDAM

tel: 0598-31 77 40

e-mailmuziekschool@veendam.nl